نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
ارزیابی اثرات طرح‌های مرتعداری بر سرمایه‌های اجتماعی بهره‌برداران روستایی شهرستان ماهنشان

کبری کریمی؛ اسماعیل کرمی دهکردی؛ خلیل آقاجانلو

دوره 70، شماره 2 ، مرداد 1396، ، صفحه 479-494

https://doi.org/10.22059/jrwm.2017.122969.863

چکیده
  ارزیابی طرح­های مرتعداری به سیاست­گذاران و برنامه­ریزان کمک نموده از ابعاد مختلف زیست محیطی، اجتماعی، انسانی و اقتصادی تأثیر آن‌ها را دریابند. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثرات طرح­های مرتعداری بر سرمایه­های اجتماعی معیشت خانوارهای روستایی شهرستان ماهنشان از دیدگاه بهره­برداران روستایی بود. با استفاده از یک روش پیمایشی، ...  بیشتر

ارزیابی توان زیست‌محیطی سرزمین برای توسعة کاربری مرتعداری (مطالعة موردی: پارسل A حوزة آبخیز سد قشلاق)

فضل الله احمدی میرقائد؛ بابک سوری؛ مهتاب پیر باوقار

دوره 66، شماره 3 ، آبان 1392، ، صفحه 321-334

https://doi.org/10.22059/jrwm.2013.36510

چکیده
  مراتع از جمله منابع طبیعی است که در تعامل بسیار زیاد با فعالیت‌های انسانی قرار دارد. به دلیل بهره‌برداری بیش از حد از مراتع کشور و نامساعدبودن وضعیتِ کنونیِ آن‌ها ضروری است در استفاده و بهره‌برداری از مراتع‌ به توان زیست‌محیطیِ آن‌ها توجه شود. این پژوهش با هدف ارزیابی توان زیست‌محیطی سرزمین برای توسعة کاربری مرتعداری، ...  بیشتر