نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
واسنجی روش‏های مختلف برآورد تلفات بارش در مدل HEC- HMS به‌منظور شبیه‌سازی رواناب سطحی (مطالعة موردی: حوزة آبخیز کن)

قباد رستمی زاد؛ شهرام خلیقی سیگارودی؛ محمد مهدوی

دوره 66، شماره 3 ، آبان 1392، ، صفحه 359-371

https://doi.org/10.22059/jrwm.2013.36513

چکیده
  پارامترهایی همچون برگاب، نفوذ، ذخیرة آب در چالاب‏های سطح زمین و پروفیل خاک، و تبخیر و تعرق از مجموعۀ عواملی است که در یک حوضه سبب تلفات و مانع تبدیل مستقیم بارش به رواناب می‏شود. در این تحقیق، سعی بر آن شد تا با استفاده از مدل HEC- HMS و مقایسة نتایج حاصل از روش‏های مختلف برآورد تلفات بارش (روش تلفات‌نمایی، شرایط اولیه و میزان ثابت ...  بیشتر