نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
اثر سطوح مختلف شوری بر تغییرات روزنه‌ای گونه‌های مرتعی Hedysarum coronarium L. و Hedysarum criniferum Boiss.

قاسمعلی دیانتی تیلکی؛ عالیه کشاورز؛ بهرام امیری؛ احسان ساداتی

دوره 70، شماره 1 ، خرداد 1396، ، صفحه 101-110

https://doi.org/10.22059/jrwm.2017.61969

چکیده
  در این تحقیق اثر استرس شوری روی تغییرات روزنه برگ‌های H. coronariumوH. criniferumبا استفاده از میکروسکوپ نوری بررسی شد. طرح به‌صورت آزمایش فاکتوریل شامل (تیمارهای گونه‌های گیاهی و سطح شوری صفر، 100، 200، 250 و 300 میلی‏مولار کلرید سدیم) بر پایه طرح کاملاً تصادفی در 4 تکرار و 50 عدد بذر در هر تکرار کشت گردید. بذرها در گلدان‌های پلاستیکی در ماسه‌های ...  بیشتر

استفاده از روش تجزیه و تحلیل چشم‌انداز به‌منظور ارزیابی کارکرد اکولوژیکی قطعات گیاهی در تیمارهای مدیریتی مرتع‌داری (مطالعه موردی: مراتع کجور نوشهر)

ثنا محبی؛ قاسمعلی دیانتی تیلکی؛ مهدی عابدی

دوره 69، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 187-199

https://doi.org/10.22059/jrwm.2016.61743

چکیده
  ارزیابی خصوصیات اکولوژیکی مراتع به‌عنوان یک عامل مهم در بررسی و پایش اثرات اقدامات مدیریتی مختلف و تعیین پایداری اکوسیستمی آنها مطرح است که نیاز به ابزارهایی برای کمی سازی و ارائه معیاری منطقی برای مقایسه مدیریت­های مختلف دارد. برای این منظور، روش تجزیه و تحلیل چشم‌انداز (LFA)  قادر است بطور مناسبی وضعیت ساختاری و عملکردی مرتع ...  بیشتر

مقایسة دامنة اکولوژیک دو گونة Festuca ovina L. و Poa bulbosa L. با برخی متغیرهای محیطی با استفاده از تابع HOF (مطالعة موردی: مراتع حوضة آبخیز گلندرود)

قاسمعلی دیانتی تیلکی؛ علی محمدشریفی؛ سید جلیل علوی

دوره 68، شماره 2 ، شهریور 1394، ، صفحه 269-285

https://doi.org/10.22059/jrwm.2015.54930

چکیده
  مطالعة حاضر در مراتع حوضة آبخیز گلندرود در استان مازندران انجام شد. هدف اصلی این مطالعه مقایسة دامنة اکولوژیک Festuca ovinaو Poa bulbosa بابرخی متغیرهای محیطی با استفاده از تابع HOF بود. بدین منظور، 150 پلات یک‌متر مربعی در طول گرادیان متغیر‌های محیطی در مراتع مستقر شد. نمونه‏برداری به ‌صورت تصادفی‌‌- سیستماتیک صورت گرفت. در سطح نمونه‌برداری ...  بیشتر