نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
بررسی عوامل منجر به تعارض در منابع‌طبیعی در بین گروداران کلیدی حوزه‌های آبخیز غرب گیلان

احمد عزیزی؛ محسن ملکی؛ معصومه سادات حسینی نسب

دوره 75، شماره 1 ، خرداد 1401، ، صفحه 73-90

https://doi.org/10.22059/jrwm.2022.328592.1609

چکیده
  به دلیل تضاد منافع، تعامل بهره‌برداران و کارشناسان منابع‌طبیعی در ایران همواره دچار چالش بوده است.با توجه به شرایط بوم شناختی و اجتماعی غرب استان گیلان و چالش‌های موجود، این منطقه به عنوان هدف، بررسی شد. در این مطالعه مؤلفه‌های حقوقی، مدیریتی، بهره‌برداری و اجتماعی از منظر کارشناسان و بهره‌برداران بررسی و 188 پرسشنامه به روش گلوله ...  بیشتر

میزان اثرگذاری پروژه های آبخیزداری بر زندگی جوامع محلی به روش تحلیل عاملی (مطالعۀ موردی: حوزۀ آبخیز حسن ابدال- شهرستان زنجان)

محسن ملکی؛ حبیب حسنی؛ معصومه سادات حسینی نسب

دوره 73، شماره 3 ، آذر 1399، ، صفحه 633-647

https://doi.org/10.22059/jrwm.2020.248361.1204

چکیده
  سال‌هاست که در ایران، طرح‌های آبخیزداری، برای جلوگیری از تخریب سرزمین و تقویت معیشت مردم به کار گرفته شده است. موفقیت این پروژه‌ها محدود بوده و شدت میزان اثرگذاری آن بر جوامع بومی مشخص نیست. این تحقیق با هدف مطالعۀ فاکتورهای اجتماعی- اقتصادی عملیات آبخیزداری، مؤثر بر از زندگی مردم محلی طراحی شده است. حوزۀ آبخیز حسن‌ابدال در شهرستان ...  بیشتر

بررسی و تعیین اندازه بهینه واحدهای بهره‌برداری مرتعی بر پایه بهره‌وری اقتصادی و پایداری اجتماعی (بررسی موردی: مراتع شهرستان ارومیه)

حسن میلادفر؛ حسین بارانی؛ رامتین جولایی؛ پرویز ریاضی‌فر

دوره 63، شماره 1 ، خرداد 1389، ، صفحه 105-14

چکیده
  برقراری تعادل بهینه و منطقی بین شمار بهره‌بردار و توان تولیدی مراتع و اندازه مناسب گله در واحدهای بهره‌برداری از مهم‌ترین نیازهای مدیریت پایدار مراتع است و رشد و بهره‌وری عوامل تولید و در نتیجه بیشترین سود اقتصادی را در پی دارد. این بررسی، با هدف تخمین اندازه بهینه واحدهای بهره‌برداری مرتعی بر پایه پایداری اجتماعی و پایداری نسبی ...  بیشتر