نویسنده = حامد جنیدی
تعداد مقالات: 4
3. اثر تغییر کاربری مرتع به جنگل‌کاری بر ذخایرکربن آلی و برخی خصوصیات خاک (مطالعۀ موردی: جنگل‌کاری حسن‌آباد سنندج)

دوره 71، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 747-758

نسیبه قنبری؛ حسین آذرنیوند؛ حامد جنیدی جعفری؛ محمد جعفری