نویسنده = علی اکبر مهرابی
تعداد مقالات: 3
2. ارزیابی اثرات توسعه بر تغییرات کاربری اراضی و قیمت زمین (مطالعه موردی: سد طالقان)

دوره 69، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 93-106

10.22059/jrwm.2016.61736

سکینه ساعدی؛ علی اکبر مهرابی؛ علی طویلی؛ سعیده حیدری


3. بررسی نیرو‌‌های محرک انسانی مؤثر بر تغییرات کاربری سرزمین (مطالعه موردی: روستاهای سیدمحله و دراسرا- تنکابن)

دوره 66، شماره 2، تیر 1392، صفحه 307-320

10.22059/jrwm.2013.35581

علی اکبر مهرابی؛ محمد محمدی؛ محسن محسنی ساروی؛ محمد جعفری؛ مهدی قربانی