نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
بررسی عوامل منجر به تعارض در منابع‌طبیعی در بین گروداران کلیدی حوزه‌های آبخیز غرب گیلان

احمد عزیزی؛ محسن ملکی؛ معصومه سادات حسینی نسب

دوره 75، شماره 1 ، خرداد 1401، ، صفحه 73-90

https://doi.org/10.22059/jrwm.2022.328592.1609

چکیده
  به دلیل تضاد منافع، تعامل بهره‌برداران و کارشناسان منابع‌طبیعی در ایران همواره دچار چالش بوده است.با توجه به شرایط بوم شناختی و اجتماعی غرب استان گیلان و چالش‌های موجود، این منطقه به عنوان هدف، بررسی شد. در این مطالعه مؤلفه‌های حقوقی، مدیریتی، بهره‌برداری و اجتماعی از منظر کارشناسان و بهره‌برداران بررسی و 188 پرسشنامه به روش گلوله ...  بیشتر

میزان اثرگذاری پروژه های آبخیزداری بر زندگی جوامع محلی به روش تحلیل عاملی (مطالعۀ موردی: حوزۀ آبخیز حسن ابدال- شهرستان زنجان)

محسن ملکی؛ حبیب حسنی؛ معصومه سادات حسینی نسب

دوره 73، شماره 3 ، آذر 1399، ، صفحه 633-647

https://doi.org/10.22059/jrwm.2020.248361.1204

چکیده
  سال‌هاست که در ایران، طرح‌های آبخیزداری، برای جلوگیری از تخریب سرزمین و تقویت معیشت مردم به کار گرفته شده است. موفقیت این پروژه‌ها محدود بوده و شدت میزان اثرگذاری آن بر جوامع بومی مشخص نیست. این تحقیق با هدف مطالعۀ فاکتورهای اجتماعی- اقتصادی عملیات آبخیزداری، مؤثر بر از زندگی مردم محلی طراحی شده است. حوزۀ آبخیز حسن‌ابدال در شهرستان ...  بیشتر

تأثیر پروژههای مکانیکی و بیولوژیکی آبخیزداری بر سرمایههای معیشتی مردم محلی (مطالعۀ موردی: حوزۀ آبخیز قرهشیران- شهرستان اردبیل)

محسن ملکی؛ رضا قانع مقدم

دوره 72، شماره 4 ، اسفند 1398، ، صفحه 1023-1036

https://doi.org/10.22059/jrwm.2020.255632.1253

چکیده
  این مقاله با هدف بررسی اثرات مداخلات آبخیزداری بر حوزۀ آبخیز قره‌شیران در استان اردبیل انجام شد. در این مقاله پنج سرمایۀ اجتماعی- انسانی، اقتصادی و محیطی- فیزیکی بررسی شد. جامعۀ آماری این تحقیق، بهره‌برداران مطلع شش روستای تحت پوشش اجرای طرح و پنج روستای خارج از محدودۀ اجرای طرح در همان حوزۀ آبخیز بود. با استفاده از جدول مورگان 200 ...  بیشتر