نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
مدل‌سازی رسوب انحلالی با استفاده از الگوریتم‌های یادگیری ماشین در دوره‌های کم‌آبی و پرآبی (مطالعة موردی: حوضه‌های آبخیز خرم‌آباد، بیرانشهر و الشتر، استان لرستان)

نسرین بیرانوند؛ علیرضا سپه وند؛ علی حقی‌زاده

دوره 76، شماره 3 ، آبان 1402، ، صفحه 215-236

https://doi.org/10.22059/jrwm.2023.351372.1684

چکیده
  این تحقیق با استفاده از الگوریتم‌های یادگیری ماشین به بررسی کارآیی مدل‌های RF, RepTree, GP-PUK, GP-RBF, M5P برای مدل‌سازی بارانحلالی در زیرحوضه‌های خرم‌آباد، بیرانشهر و الشتر در استان لرستان پرداخته شد. داده‌های ورودی شامل بارش، دبی، دبی یک روز قبل، میانگین دبی (دبی همان روز و یک روز قبل) همچنین داده خروجی رسوب انحلالی رودخانه‌ها می‌باشد. ...  بیشتر

ارزیابی تأثیر اجرای عملیات آبخیزداری بر ویژگی‌های کمی جریان و رسوب معلق در حوزه آبخیز قلعه‌گل استان لرستان

بهرام میردریکوند؛ علیرضا سپه وند؛ حسین زینی وند

دوره 74، شماره 4 ، اسفند 1400، ، صفحه 851-866

https://doi.org/10.22059/jrwm.2022.336579.1636

چکیده
  در سال‌های اخیر اقدامات گسترده‌ای از نظر کنترل سیل، فرسایش و رسوب در زمینه های تحقیقاتی، مطالعاتی و اجرایی آبخیزداری انجام شده است. لذا این تحقیق با هدف ارزیابی اثر اقدامات آبخیزداری بر روی خصوصیات جریان و رسوب معلق در دو زیر حوضه از حوضه قلعه گل انجام گرفت. برای مقایسه اثر اقدامات آبخیزداری بر روی میزان جریان و رسوب معلق خروجی از ...  بیشتر