نویسنده = سادات فیض نیا
تعداد مقالات: 5
1. مدل‌سازی رسوب معلق و تعیین عوامل مؤثر بر آن در حوزه‌های آبخیز کارون بزرگ و کرخه

دوره 73، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 293-303

10.22059/jrwm.2020.293847.1438

وحید چیت ساز؛ علی اکبر نظری سامانی؛ سعید سلطانی؛ سادات فیض نیا


2. بررسی وضعیت خطوارگی سازندهای کارستی حوزه‌های آبخیز مشرف به خلیج فارس

دوره 73، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 167-181

10.22059/jrwm.2018.254577.1242

محسن فرزین؛ علی اکبر نظری سامانی؛ سعیده منبری؛ سادات فیض نیا؛ غلامعباس کاظمی


3. بررسی منابع رسوب حوزه های آبخیز بر اساس روش انگشت نگاری

دوره 66، شماره 2، تیر 1392، صفحه 299-306

10.22059/jrwm.2013.35580

سادات فیض نیا؛ اصغر کوهپیما؛ حسن احمدی؛ علی اصغر هاشمی


5. بررسی تولید رواناب و رسوب در سازندهای ریزدانه نئوژن با کمک باران‌ساز (مطالعه موردی: حوزه آبخیز طالقان)

دوره 62، شماره 2، مهر 1388، صفحه 215-228

سید هاشم حسینی؛ سادات فیض نیا؛ حمید پیروان؛ غلامرضا زهتابیان