نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
تاثیر آللوپاتیک عصاره اندام هوایی و زیرزمینی اکالیپتوس(Eucalyptus camaldulensis Dehnh.) بر خصوصیات جوانه‌زنی سه گونه دارویی

مرتضی صابری؛ وحید کریمیان؛ مجید خزایی

دوره 74، شماره 3 ، آذر 1400، ، صفحه 585-596

https://doi.org/10.22059/jrwm.2021.303243.1507

چکیده
  این تحقیق به منظور بررسی اثر آللوپاتیک عصاره اندام هوایی و زیرزمینی اکالیپتوس بر مراحل جوانه‌زنی و رشد گیاهچه‌ی گونه‌های Cassia angustifolia Vahl. ، Datura stramonium L. و Hibiscus sabdariffa L. انجام گرفت. ابتدا عصاره استخراج شده از اندام‌های ‌هوایی و زیر‌زمینی گونه مذکور تهیه شد و از این عصاره با افزودن آب مقطر غلظت‌های‌۰ (شاهد)، ۲۵، ۵۰ ، ۷۵ و ۱۰۰ درصد به دست ...  بیشتر

اثر نوع بستر کشت و هورمون محرک بر خصوصیات جوانه‌زنی گونۀ Salvadora persica

مرتضی صابری؛ سهیلا نوری؛ فهیمه رشیدی

دوره 73، شماره 4 ، اسفند 1399، ، صفحه 816-831

https://doi.org/10.22059/jrwm.2020.296712.1456

چکیده
   جوانه‌زنی از مهم­ترین مراحل رشد گیاهان است که ممکن است در محیط‌های طبیعی تحت تأثیر تنش‌های مختلفی قرار گیرد. این پژوهش با هدف بررسی اثرات نوع بستر کاشت و سطوح مختلف جیبرلیک و ایندول بوتریک اسید بر خصوصیات جوانه­زنی بذر گونۀ Salvadora persica در سال ۱۳۹۸، با دو فاکتور بستر کشت در چهار نوع (1- پیت ماس ،2- کوکوپیت، 3- پیت ماس %50+ ماسه %50 و 4- ...  بیشتر

اثر پرایمینگ و شوری بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه نسی (Stipagrostis plumosa)

مرتضی صابری؛ علیرضا شهریاری؛ مرضیه بزرگمهر

دوره 73، شماره 3 ، آذر 1399، ، صفحه 513-524

https://doi.org/10.22059/jrwm.2020.277900.1364

چکیده
  به منظور بررسی پرایمینگ و شوری بر جوانه­زنی و رشد گیاهچه‌های Stipagrostis plumosa آزمایشی به­صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار در شرایط آزمایشگاه انجام گرفت. عامل اول پرایمینگ شامل سالسیلیک اسید در سه سطح (100، 200، 300 میلی­گرم بر لیتر)، جیبرلیک اسید در سه سطح (125، 250، 500ppm )، اسکوربیک اسید در سه سطح (100، 200، 300 میلی‏گرم ...  بیشتر

بررسی برخی شرایط رویشگاهی و کیفیت علوفۀ گیاه حنظل Citrullus colocynthis (مطالعۀ موردی: استان سیستان و بلوچستان)

مرتضی صابری؛ وحید کریمیان؛ حمید نیک نهاد قرماخر

دوره 72، شماره 3 ، آذر 1398، ، صفحه 769-784

https://doi.org/10.22059/jrwm.2019.279977.1376

چکیده
  هدف از مطالعۀ حاضر بررسی برخی از ویژگی­های رویشگاهی و کیفیت علوفه گیاه حنظل در رویشگاه­ها و مراحل مختلف رشد در مراتع استان سیستان و بلوچستان می­باشد. جهت بررسی تغییرات حیاتی گیاه در دو رویشگاه­ زابل و سراوان، مشاهدات مراحل مختلف فنولوژی در دورۀ فعالیت گیاه با بازدیدهای مرتب از نقاط مشخص صورت گرفت. ویژگی­های پوشش گیاهی، در ...  بیشتر

بررسی تأثیر عملیات بیولوژیک بر روی شاخص‌های عملکردی مراتع (مطالعۀ موردی: مرتع نیاتک سیستان)

مرتضی صابری؛ وحید کریمیان

دوره 71، شماره 4 ، اسفند 1397، ، صفحه 987-996

https://doi.org/10.22059/jrwm.2019.218146.1061

چکیده
  مطالعات ویژگی­های عملکردی لکه­های گیاهی مرتع در شناسایی معرف­های گیاهی مؤثر در سلامت مراتع مناطق خشک و نیمه­­خشک با بهبود بخشیدن شرایط سطح خاک و همچنین شناخت تأثیر عملیات­های اصلاحی مدیریتی و تغییرات شرایط طبیعی در سطح مرتع مؤثر است. بدین منظور در منطقۀ نیاتک سیستان نمونه­برداری در سطح چشم­انداز که دارای شرایط یکسان ...  بیشتر