نویسنده = امیر علم بیگی
تعداد مقالات: 6
1. تحلیل مولفه‌های اثرگذار بر تاب‌آوری جوامع محلی در مواجهه با نوسانات اقلیمی (در حوزه آبخیز ندوشن یزد)

دوره 74، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 303-321

رضا باقری؛ مهدی قربانی؛ شهرام خلیقی سیگارودی؛ امیر علم بیگی