نویسنده = امیر علم بیگی
تحلیل مولفه‌های اثرگذار بر تاب‌آوری جوامع محلی در مواجهه با نوسانات اقلیمی (در حوزه آبخیز ندوشن یزد)

دوره 74، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 303-321

10.22059/jrwm.2020.297401.1466

رضا باقری؛ مهدی قربانی؛ شهرام خلیقی سیگارودی؛ امیر علم بیگی