کلیدواژه‌ها = لرستان
پهنه‌بندی سیل منطقۀ لرستان و ارائۀ راهبردهای افزایش تاب‌آوری با رویکرد مدیریت بحران

دوره 74، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 1-11

10.22059/jrwm.2020.302168.1502

فراز استعلاجی؛ علیرضا عباسی سمنانی؛ احسان علیپوری