نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
تغییرات مکانی و زمانی مؤلفه های منابع آب در دوره های زمانی گوناگون و به تفکیک کاربری های مهم حوضه آبریززاینده رود

نسار نصیری؛ کیوان اصغری؛ علی اصغر بسالت پور

دوره 74، شماره 4 ، اسفند 1400، ، صفحه 867-888

https://doi.org/10.22059/jrwm.2022.322868.1586

چکیده
  در این پژوهش، تغییرات مکانی و زمانی مؤلفه‌های منابع آبی، شامل منابع آب آبی و آب سبز در چهار نوع کاربری اراضی مهم در حوزه آبریز زاینده رود، و با بهره‌گیری از مدل هیدرولوژیکی نیمه توزیعی SWAT (Soil and Water Assessment Tool) و کامل ترین مجموعه داده توسعه داده شده برای این حوضه، در بازه زمانی 20 ساله (شامل چهار بازه 5 ساله) مورد بررسی قرار گرفت. با توجه ...  بیشتر

ابتکارات محلی و دانش بومی در مدیریت اجتماع محور منابع آب (منطقۀ مورد مطالعه: روستای روزکین، بخش ساردوئیه، شهرستان جیرفت)

حامد اسکندری دامنه؛ مسلم برجی؛ مهدی قربانی

دوره 71، شماره 2 ، شهریور 1397، ، صفحه 321-340

https://doi.org/10.22059/jrwm.2018.133034.918

چکیده
  ابتکارات محلی از سویی به عنوان فعالیت‌های دسته جمعی خاص، بدون کمک یا مشوق خارجی به منظور کنترل آب‌های زیرزمینی و سطحی تعریف شده است و از سوی دیگر، یکی از مهم‌ترین رویکردهای مدیریتی در منابع آب، رویکرد مدیریت اجتماع محور است که تأکید بر ظرفیت‌سازی و نهادسازی در جوامع محلی برای مدیریت مشارکتی منابع آب دارد. ساختارهای اجتماعی منابع ...  بیشتر

تحلیل الگوی ساختاری شبکۀ دست‌اندرکاران سازمانی مدیریت منابع آب با هدف استقرارنظام مدیریت یکپارچۀ منابع آب در دشت گرمسار

وحید جعفریان؛ محمدرضا یزدانی؛ محمد رحیمی؛ مهدی قربانی

دوره 69، شماره 4 ، اسفند 1395، ، صفحه 835-849

https://doi.org/10.22059/jrwm.2017.61092

چکیده
  شناسایی و تحلیل دست‌اندرکاران سازمانی، یکی از الزامات مدیریت یکپارچۀ منابع آب مبتنی بر همکاری به شمار می‌رود. بر اساس روش تحلیل شبکه‌ای می‌توان جنبه‌های ساختاری شبکه دست‌اندرکاران سازمانی را با نگاهی جامع‌نگر و قابل‌اندازه‌گیری، ارزیابی نموده و نقش و موقعیت آنها را برای استقرار نظام منسجم و هماهنگ مدیریت منابع آب مورد بررسی ...  بیشتر