کلیدواژه‌ها = تحلیل عاملی
بررسی نیازهای زیست اقلیمی آویش دنایی (Thymus daenensis Celak) در استان اصفهان

دوره 73، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 257-272

10.22059/jrwm.2020.300264.1484

عباسعلی آروین؛ مرتضی خداقلی؛ سوسن مؤذنی


تأثیر عوامل مورفومتری بر دبی اوج با استفاده از تکنیک معادلات ساختاری (PLS) در حوزه‌‌های آبخیز جنوب ایران

دوره 71، شماره 3، آذر 1397، صفحه 681-697

10.22059/jrwm.2018.245650.1186

حسین صادقی مزیدی؛ ام البنین بذرافشان؛ عبدالرضا بهره مند؛ آرش ملکیان