نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
بررسی نیازهای زیست اقلیمی آویش دنایی (Thymus daenensis Celak) در استان اصفهان

عباسعلی آروین؛ مرتضی خداقلی؛ سوسن مؤذنی

دوره 73، شماره 2 ، شهریور 1399، ، صفحه 257-272

https://doi.org/10.22059/jrwm.2020.300264.1484

چکیده
  آویشن یکی از مهم­ترین گیاهان دارویی است که تعدادی از گونه‏های آن بومی ایران هستند. با توجه به لزوم حفظ و گسترش آویشن، نیازهای اقلیم رویشی این گیاه مورد مطالعه قرار گرفته است. برای این منظور 52 پارامتر اقلیمی مؤثر بر رویش آویشن در 30 ایستگاه هواشناسی استان اصفهان و استان­های همجوار مورد استفاده قرار گرفت. برای تعیین مهم­ترین عوامل ...  بیشتر

رژیم غذایی و خوشخوراکی گونه‌های گیاهی مورد چرای گوسفند نژاد نایینی چرا کننده در مراتع استپی میمه، اصفهان

مرتضی خداقلی؛ راضیه صبوحی؛ مینا بیات؛ جواد معتمدی

دوره 73، شماره 1 ، خرداد 1399، ، صفحه 65-74

https://doi.org/10.22059/jrwm.2020.295784.1452

چکیده
  تعیین رژیم غذایی و خوشخوراکی گونه‌‌های مورد چرای دام، یکی از ملزومات اساسی محاسبۀ صحیح ظرفیت چرا در طرح‌‌های مرتعداری است. برای این منظور، درصد زمان چرای گوسفند نژاد نائینی چرا کننده در مراتع استپی میمه، از گونه‌‌های گیاهی، در زمان‌‌های مختلف فصل چرا (رشد رویشی، گلدهی، بذردهی و ریزش بذر گونه‌‌های غالب)، طی سال‌‌های 1389- 1386، ...  بیشتر

واکاوی تغییرات متغیرهای اقلیمی و تأثیر آن بر رویشگاه‌های گون زرد (Astragalus verus Olivier) استان اصفهان

مرتضی خداقلی؛ راضیه صبوحی

دوره 72، شماره 2 ، شهریور 1398، ، صفحه 359-374

https://doi.org/10.22059/jrwm.2019.242978.1169

چکیده
  جنس Astragalus در حدود 4/31 درصد از مساحت استان اصفهان را در بر می‌گیرد. یکی از گونه‌های مهم این جنس در استان اصفهان Astragalus verus olivier  است. در این پژوهش خصوصیات اقلیمی این گونه با هدف بررسی عناصر اقلیمی تأثیرگذار بر پراکنش آن مورد بررسی قرار گرفت. همچنین روند پارامترهای مهم اقلیمی و تأثیر آن بر زوال گونۀ گون زرد در استان اصفهان تعیین شد. بدین ...  بیشتر