کلیدواژه‌ها = سنجش از دور
تعداد مقالات: 11
2. پایش و پیش‌بینی تغییرات کاربری اراضی حوضۀ آبخیز شهرستان فارسان با استفاده از مدل LCM

دوره 72، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 263-278

10.22059/jrwm.2019.258803.1268

سینا نبی زاده؛ عطاالله ابراهیمی؛ معصومه آقابابایی؛ ایرج رحیمی پردنجانی


6. مقایسۀ سه روش سنجش از دوری، واحدهای فیزیوگرافی و ژئومورفولوژیکی جهت تهیۀ نقشۀ پوشش گیاهی

دوره 70، شماره 3، آذر 1396، صفحه 661-68

10.22059/jrwm.2017.22825.

شهربانو رحمانی؛ عطاالله ابراهیمی؛ علیرضا داودیان


7. پیش بینی روند تغییرات مکانی کاربری اراضی در حوزه آبخیز کسیلیان با استفاده از مدل سلول خودکار- مارکوف

دوره 70، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 373-383

10.22059/jrwm.2017.123681.868

محمد زارع؛ علی اکبر نظری سامانی؛ شهرام خلیقی؛ جواد بذرافشان؛ محسن حسنجوری


8. تخمین بیوماس با استفاده از تصاویر ماهواره ای لندست(مطالعۀ موردی: حوزۀ مرک، بیرجند)

دوره 69، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 907-920

10.22059/jrwm.2017.61190

سحر صباغ زاده؛ محمد زارع؛ محمد حسین مختاری


9. برآورد تبخیر و تعرق در حوضة آبخیز طالقان با استفاده از تصاویر MODIS و مدل SEBAL

دوره 68، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 385-398

10.22059/jrwm.2015.54937

کاظم نصرتی؛ محسن محسنی ساروی؛ حسن احمدی؛ حسین عقیقی