نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری

تحلیل موقعیت کنشگران و سرمایه اجتماعی ذینفعان در راستای مدیریت مشارکتی سیستم های اجتماعی- اکولوژیک (منطقه مورد مطالعه: روستای حق الخواجه، شهرستان میامی، استان سمنان)

لیلا عوض پور؛ مهدی قربانی؛ رضا عرفانزاده

دوره 70، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 435-448

10.22059/jrwm.2017.214975.1045