کلیدواژه‌ها = زمین‌لغزش
بررسی ارتباط فراوانی رخداد زمین‌لغزش با تکنونیک فعال در منطقه شمال قزوین

دوره 74، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 423-436

10.22059/jrwm.2021.320339.1578

سعیدمحمد صبوری؛ حسین حاجی علی بیگی؛ مرتضی طالبیان؛ مرتضی فتاحی


تهیة نقشة حساسیت به خطر زمین‌لغزش و ارزیابی آن با استفاده از تحلیل آماری رگرسیون لجستیک

دوره 67، شماره 4، بهمن 1393، صفحه 617-629

10.22059/jrwm.2015.53478

حمید رضا مرادی؛ مریم دشتی مرویلی؛ علیرضا ایلدرمی


پیش ‏بینی خطر زمین ‏لغزش در حوزه آبخیز رودخانه سیکان با استفاده از مدل آماری رگرسیون لجستیک

دوره 67، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 17-29

10.22059/jrwm.2014.50825

محمدرضا ثروتی؛ کاظم نصرتی؛ شیما حسنوندی؛ بابک میرباقری