کلیدواژه‌ها = تحلیل شبکه اجتماعی
تحلیل شبکه دست اندرکاران سازمانی در راستای مدیریت مشارکتی منابع آب(منطقه مورد مطالعه: دشت ابهر)

دوره 75، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 263-282

10.22059/jrwm.2022.324889.1593

فاطمه عینلو؛ محمد رضا اختصاصی؛ مهدی قربانی؛ پرویز عبدی نژاد؛ رضا انجم شعاع


تقویت سرمایه اجتماعی برون گروهی در راستای استقرار مدیریت اجتماع محور در مناطق خشک

دوره 70، شماره 3، آذر 1396، صفحه 569-580

10.22059/jrwm.2017.234384.1134

علیرضا استعلاجی؛ احمد حاج علیزاده؛ مسعود حیدروند


تحلیل شبکه اجتماعی: رویکردی نوین در سیاست‏گذاری و برنامه‏ریزی مدیریت مشارکتی منابع طبیعی

دوره 65، شماره 4، دی 1391، صفحه 553-568

10.22059/jrwm.2012.32053

مهدی قربانی؛ حسین آذرنیوند؛ علی اکبر مهرابی؛ سوسن باستانی؛ محمد جعفری؛ هوشنگ نایبی