نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
دوره 75 (1401)
دوره 74 (1400)
دوره 73 (1399)
دوره 72 (1398)
دوره 71 (1397)
دوره 70 (1396)
دوره 69 (1395)
دوره 68 (1394)
دوره 67 (1393)
دوره 66 (1392)
دوره 65 (1391)
شماره 4 دی 1391، صفحه 433-580
شماره 3
نشریه مرتع و آبخیزداری (مجله منابع طبیعی ایران)
آذر 1391، صفحه 277-432
شماره 2
نشریه مرتع و آبخیزداری (مجله منابع طبیعی ایران)
شهریور 1391، صفحه 159-276
دوره 63 (1389)
دوره 62 (1388)