دوره و شماره: دوره 65، شماره 3 - شماره پیاپی 1339231، آذر 1391، صفحه 277-432 (نشریه مرتع و آبخیزداری (مجله منابع طبیعی ایران)) 
طبقه‌بندی و رسته‌بندی پوشش گیاهی مراتع مناطق خشک و نیمه‌خشک (بررسی موردی: مراتع منطقة نیر استان یزد)

صفحه 361-378

10.22059/jrwm.2012.30024

محمدعلی زارع‌چاهوکی؛ مسعود یوسفی؛ محمد جعفری؛ حسین آذرنیوند؛ مرجان شفیع‌زاده نصرآبادی


شماره‌های پیشین نشریه

دی 1391، صفحه 433-580
نشریه مرتع و آبخیزداری (مجله منابع طبیعی ایران)
آذر 1391، صفحه 277-432
نشریه مرتع و آبخیزداری (مجله منابع طبیعی ایران)
شهریور 1391، صفحه 159-276