دوره و شماره: دوره 65، شماره 3 - شماره پیاپی 1339231، پاییز 1391، صفحه 277-432 (نشریه مرتع و آبخیزداری (مجله منابع طبیعی ایران)) 
1. کیفیت علوفه گونه‌های مرتعی در مراتع استپی «چنگوله» استان ایلام

صفحه 277-288

حسین ارزانی؛ مهدی معمری؛ جواد معتمدی؛ ﻣﺎﺷﺎاﷲ محمد پور


8. طبقه‌بندی و رسته‌بندی پوشش گیاهی مراتع مناطق خشک و نیمه‌خشک (بررسی موردی: مراتع منطقة نیر استان یزد)

صفحه 361-378

محمدعلی زارع‌چاهوکی؛ مسعود یوسفی؛ محمد جعفری؛ حسین آذرنیوند؛ مرجان شفیع‌زاده نصرآبادی


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 1391، صفحه 433-580
نشریه مرتع و آبخیزداری (مجله منابع طبیعی ایران)
پاییز 1391، صفحه 277-432
نشریه مرتع و آبخیزداری (مجله منابع طبیعی ایران)
تابستان 1391، صفحه 159-276