نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
اثر آتش‌سوزی بر خصوصیات کمی و کیفی پوشش‌گیاهی علفزار ییلاقی (مطالعه موردی: سایت تحقیقاتی زاغه لرستان)

رضا سیاه منصور؛ نادیا کمالی

دوره 75، شماره 4 ، دی 1401، صفحه 503-517

https://doi.org/10.22059/jrwm.2022.347771.1676

چکیده
  آتش‌سوزی سریع‌ترین عامل ایجاد تغییرات گسترده در پوشش گیاهی است. هدف این تحقیق بررسی برخی از این تغییرات است. بنابراین پس از تعیین منطقه معرف ترانسکت‌های چهار عدد ترانسکت 200 متری با فاصله 100 متر و 10 کوادرات یک متر مربعی ثابت بر روی هر یک از آن‌ها، واحدهای نمونه در هر عرصه را تشکیل داد. این سایت در سال‌های 1390و 1392 در آتش سوخت و در سال‌های ...  بیشتر

تدوین مدل تلفیقی سلول خودکار و زنجیره مارکوف جهت پیش بینی تغییرات پوشش/کاربری سرزمین، مطالعه موردی: شهرکرج

حانیه رضایی؛ شراره پورابراهیم؛ محمد کریم الدینی

دوره 75، شماره 4 ، دی 1401، صفحه 519-537

https://doi.org/10.22059/jrwm.2023.351534.1687

چکیده
  آشکار سازی و پیش بینی تغییرات پوشش/کاربری سرزمین علاوه بر درک عملکرد و سلامت اکوسیستم ها، امکان مدیریت و برنامه ریزی سرزمین را خصوصا در مناطق با تغییرات سریع و اغلب ناهمسو با طرح‌های آمایش سرزمین فراهم می سازد. مطالعه حاضر سعی دارد علاوه بر معرفی قابلیت‌های گوگل ارث انجین با استفاده از مدل ترکیبی سلول خودکار و زنجیره مارکوف به پایش ...  بیشتر

پتانسیل‌سنجی سیل‌خیزی حوزه آبخیز کن با استفاده از پارامترهای موروفومتریک

مهرنوش قدیمی؛ نادیا حاجی حسنی؛ آرش ملکیان؛ ابراهیم مقیمی

دوره 75، شماره 4 ، دی 1401، صفحه 539-551

https://doi.org/10.22059/jrwm.2021.311132.1537

چکیده
  اولویت بندی زیر حوضه‌ها و تحلیل خصوصیات مورفومتریک یکی از ابزار های کارآمد و کم هزینه، در شناسایی مخاطرات سیلاب است. این تحقیق با هدف بررسی پتانسیل سیل‌خیزی زیرحوضه‌های آبخیز کن با استفاده از پارامتر‌های مورفومتریک، مدل ترکیبی همبستگی آماری و سیستم‌های تصمیم‌گیری چند معیاره انجام شده است. 17 پارامتر مورفومتریک از قبیل شیب، ارتفاع، ...  بیشتر

پیش‌بینی مکانی کلاس‌ خاک به کمک مدل درخت تصمیم‌گیری C5.0 تقویت شده با بوستینگ در اراضی شهرستان آبیک

میلاد ممتازی بروجنی؛ فریدون سرمدیان

دوره 75، شماره 4 ، دی 1401، صفحه 553-572

https://doi.org/10.22059/jrwm.2022.343766.1662

چکیده
  مدیریت منابع خاک بستر اساسی برای حفظ تولیدات جامعه و محیط زیست است. خاک‌ها به‌طور معمول برای تولید محصولات کشاورزی و علوفه برای دام‌ها مورد‌استفاده قرار می‌گیرند. درنتیجه تولید نقشه‌های رقومی باقدرت تفکیک‌مکانی بالا برای توزیع خصوصیات و کلاس‌های خاک جهت مدیریت خاک و سرزمین بسیار مهم است. مدل‌ درخت تصمیم ، یک روش پرکاربرد برای ...  بیشتر

تحلیلی بر ادراکات بهره‌برداران مرتعی از حکمرانی مشارکتی در مراتع (مطالعه‌ موردی: مراتع شهرستان آق‌قلا استان گلستان)

سیده خدیجه مهدوی؛ مائده یوسفیان؛ محمدرضا شهرکی؛ رضا اورمرز

دوره 75، شماره 4 ، دی 1401، صفحه 573-590

https://doi.org/10.22059/jrwm.2022.345089.1668

چکیده
  نیاز به تمرکززدایی دولت در سطوح محلی می‌تواند تضمینی برای مشارکت بهره‌برداران مرتعی باشد. در همین راستا تحقیق حاضر به تحلیل ادراکات بهره‌برداران مرتعی از حکمرانی مشارکتی در مراتع اینچه‌شوره‌زار استان گلستان پرداخته است. تحقیق از نوع توصیفی بوده که به روش پیمایشی انجام شد. جامعه آماری آن را 120 بهره‌بردار تشکیل داده‌اند که 92 نفر ...  بیشتر

بررسی امکان توسعه گونه مرتعی Dorema ammoniacum با لحاظ شرایط رویشگاهی و استفاده از مدل آنتروپی حداکثر در مراتع خشک استان خراسان جنوبی

علی طویلی؛ سیده مطهره حسینی؛ محمد جعفری؛ علی گلکاریان

دوره 75، شماره 4 ، دی 1401، صفحه 591-605

https://doi.org/10.22059/jrwm.2022.345786.1671

چکیده
  در این مطالعه به منظور بررسی امکان توسعه گونه مرتعی وشا (Dorema ammoniacum) و مدل‌سازی رویشگاه بالقوه آن و بررسی برخی عوامل محیطی مؤثر بر پراکنش این گونه گیاهی در استان خراسان جنوبی از مدل حداکثر آنتروپی (MAXENT) استفاده گردید. داده‌های حضور گونه به وسیله روش شعاعی با استفاده از بازدیدهای میدانی، پیمایش‌های زمینی با استفاده از GPS و سیستم اطلاعات ...  بیشتر

تحلیل عاملی و پهنه‌بندی پارامترهای کیفی منابع آب زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت ارسنجان استان فارس)

بهمن کواری؛ یحیی اسماعیل‌پور؛ علی‌اکبر موسوی؛ ام البنین بذرافشان؛ ارشک حلی ساز

دوره 75، شماره 4 ، دی 1401، صفحه 607-626

https://doi.org/10.22059/jrwm.2022.346190.1673

چکیده
  منبع اصلی آب دشت ارسنجان آب زیرزمینی بوده که در گذشته با کاریز و اکنون با چاه‌های پرشمار در حال بهره‌برداری است. برای آگاهی از شرایط کیفی این منابع، روش‌های تحلیل آماری چندمتغیره و میان‌یابی در سه سال با بارندگی متفاوت به کار گرفته شد. تحلیل عاملی شاخص‌های کلیدی کیفیت آب زیرزمینی را تعیین نمود و نقشه‌سازی با روش‌های میان‌یابی ...  بیشتر

تأثیر سطوح مختلف شوری آب بر میزان تبخیر و تعرق و عملکرد گیاه Atriplex canescens

مرتضی شاه نوری؛ مریم آذرخشی؛ مهدی بشیری؛ حسن رضایی مقدم

دوره 75، شماره 4 ، دی 1401، صفحه 627-637

https://doi.org/10.22059/jrwm.2023.350686.1679

چکیده
  تبخیروتعرق به عنوان یکی از اجزای مهم چرخه هیدرولوژیک نقش بسیار بزرگی در مطالعه بیلان آب حوزه‌های آبخیز دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی واکنش گیاه Atriplex canescens نسبت به سطوح مختلف شوری آب و تاثیر سطح شوری آب آبیاری بر مقدار تبخیروتعرق واقعی در شرایط لایسیمتری می‌باشد. به این منظور چهار تیمار صفر، 25%، 50% و 75% حداکثر تحمل شوری گیاه آتریپلکس کانسنس ...  بیشتر

مقایسه روش های شناسایی داده های پرت و تاثیر آنها در مطالعات اندازه گیری و ارزیابی مراتع

مسلم رستم پور

دوره 75، شماره 4 ، دی 1401، صفحه 639-660

https://doi.org/10.22059/jrwm.2023.350908.1682

چکیده
  این تحقیق به مقایسه روش‌های شناسایی داده پرت تک متغیره در بین داده‌های درصد پوشش گیاهی در یک مطالعه ارزیابی تاثیر شدت چرا در مراتع مناطق خشک می‌پردازد. بدین منظور، پس از اندازه‌گیری درصد پوشش گیاهی در مرتع و قبل از تحلیل آماری، وجود یا عدم وجود داده پرت به عنوان پیش فرض آزمون‌های پارامتریک فرضیه مقایسه‌ای بررسی شد. در این تحقیق ...  بیشتر

تاثیرپذیری مدل هیدروگراف واحد لحظه‌ای کلارک از دقت مدل‌های مختلف رقومی ارتفاع

فریبا اسماعیلی؛ مهدی وفاخواه؛ وحید موسوی

دوره 75، شماره 4 ، دی 1401، صفحه 661-674

https://doi.org/10.22059/jrwm.2023.351357.1683

چکیده
  پژوهش حاضر تاثیر پذیری مدل هیدروگراف واحد لحظه‌ای کلارک را از دقت مدل‌های مختلف رقومی ارتفاع (DEM) TOPO، ALOS PALSAR، ASTER، SRTM و GTOPO در حوزه‌آبخیز امامه مورد ارزیابی قرار می‌دهد. برای این منظور ابتدا 34 واقعه بارش – رواناب انتخاب شد. همچنین شبکه آبراهه، طول و شیب آبراهه اصلی در هر یک از پنج مدل رقومی ارتفاع، با استفاده از نرم‌افزارArc GIS، محاسبه ...  بیشتر