دوره و شماره: دوره 68، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 197-426 
10. مطالعة تغییرات تولید و مصرف علوفة گونةBoiss. Bromus tomentellus در مراتع کردان البرز

صفحه 359-370

قادر کریمی؛ حسن یگانه؛ معصومه عباسی خالکی؛ مهدی معمری؛ هادی افرا


13. بررسی عوامل مؤثر بر رسوب‌زایی لس‌ها با کاربرد مدل فیزیکی شبیه‌ساز باران

صفحه 399-412

محمد نهتانی؛ سادات فیض نیا؛ حسن احمدی؛ حمیدرضا پیروان