دوره و شماره: دوره 68، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 197-426 
10. مطالعة تغییرات تولید و مصرف علوفة گونةBoiss. Bromus tomentellus در مراتع کردان البرز

صفحه 359-370

10.22059/jrwm.2015.54935

قادر کریمی؛ حسن یگانه؛ معصومه عباسی خالکی؛ مهدی معمری؛ هادی افرا