دوره و شماره: دوره 69، شماره 3، آذر 1395، صفحه 529-700 
2. کاربرد روش IUCN در ارزیابی وضعیت پایداری حوزه آبخیز (مطالعه موردی: حوزه آبخیز طالقان - زیدشت 1)

صفحه 543-559

10.22059/jrwm.2016.61495

امید اسدی نلیوان؛ محسن محسنی ساروی؛ قوام الدین زاهدی امیری؛ علی اکبر نظری سامانی


19. بررسی نقش خصوصیات خاک در ایجاد اختلاف بین جوامع گیاهی

صفحه 765-776

10.22059/jrwm.2016.61516

فاطمه نقی زاده اصل؛ محمد جعفری؛ حسین آذرنیوند؛ محمدعلی زارع چاهوکی